Poniedziałek, 16 września 2019
imieniny: Edyty, Kornela, Kamili

Aktualności

Proinwestycyjny budżet gminy Mirzec na rok 2018

23.12.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przedłożył Radzie Gminy w Mircu projekt budżetu gminy na 2018 rok. Projekt ten w dniach 18-19 grudnia bieżącego roku był przedmiotem obrad stałych komisji rady i uzyskał pozytywną opinię. Ostateczną decyzję w sprawie zatwierdzenia budżetu gminy na 2018 rok podejmie Rada Gminy w Mircu na sesji 28 grudnia 2017 roku.

 

W ocenie wójta Mirosława Seweryna jest to wyjątkowo proinwestycyjny budżet gminy w porównaniu do skali inwestycji lat ubiegłych.

W roku 2018 na inwestycje zaplanowano wydatkowanie kwoty ponad 15 milionów złotych, co w stosunku do ogółu wydatków budżetowych stanowi blisko 34%.

Skala inwestycji jest bardzo duża, świadczy o dużym zaangażowaniu władz gminy w rozwój i dbałość o wspólne dobra. Zaplanowane inwestycje w wymierny sposób poprawią jakość życia mieszkańców gminy Mirzec. Wiele z tych zadań zostanie zrealizowanych w 2018 roku, a część z nich w kolejnych latach. Warto tu wymienić zadania innowacyjne nie tylko w skali gminy takie jak, odnawialne źródła energii czy wprowadzenie e–usług. Natomiast inwestycje budowy i przebudowy dróg, budowy kanalizacji czy oświetlenia drogowego są niezbędne dla rozwoju gminy.

Założenia przedłożonego projektu przedstawiają się następująco:

1. Prognozowane dochody budżetu gminy Mirzec stanowią kwotę 41 211 587 zł, ich realizację przewiduje się z subwencji wyrównawczej oraz równoważącej, subwencji oświatowej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatków i opłat lokalnych, dotacji na zadania zlecone ustawami gminie do wykonania, z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych, administracji rządowej, prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców.

Gmina otrzyma również dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy tj.: zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dożywienia uczniów.

2. Planowane wydatki budżetu gminy Mirzec na 2018 rok to kwota 45 529 613 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 29 311 225 zł, a wydatki majątkowe to kwota 15 115 720 zł.

Planowane wydatki bieżące na oświatę i wychowanie stanowią kwotę 11 659 396 zł. Kwota subwencji oświatowej na rok 2018 w wysokości 8 136 820 nie pokrywa w pełni kosztów utrzymania placówek oświatowych, ponieważ kwota ich utrzymania wynosi 9 803 537 zł.

Różnica pomiędzy subwencją oświatową a kosztami utrzymania placówek będzie pokryta z dochodów własnych gminy, ponadto z dochodów własnych zostały zabezpieczone środki na funkcjonowanie dwóch przedszkoli publicznych oraz sześciu klas zerowych.

Utrzymanie przedszkoli i klas zerowych oraz dzieci niepełnosprawnych wynosi 1 556 640 zł, na to złoży się dotacja z budżetu państwa na bieżące utrzymanie w kwocie 202 760 zł oraz dochody własne gminy w wysokości 1 533 880zł.

Ogółem wydatki bieżące wyniosą, 29 311 225 zł.

3. W zakresie planu wydatków inwestycyjnych zaplanowano do realizacji 36 zadań.
W zakresie wydatków majątkowych na rok 2018 zostały zaplanowane następujące zadania:

I. Zadania inwestycyjne roczne

1. Budowa drogi gminnej Jagodne Kolonia, zadanie obejmować będzie opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej i budowę drogi na kwotę 53 319 zł.

Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych gminy w kwocie 26 659,39 zł oraz środków funduszu sołeckiego w kwocie 26 659,61 zł.

  1. 2. Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka, wartość zadania 72 053,00 zł.

Zakres rzeczowy obejmować będzie przygotowanie mapy do celów projektowych i dokumentację projektowo – wykonawczą, uzyskanie pozwolenia na budowę i budowę chodnika o długości ok. 310 mb.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy w kwocie 36 026,50 zł, oraz środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 36 026,50 zł

  1. 3. Zakup wiat przystankowych wraz z montażem na terenie gminy, wartość zadania 15 000 zł.

Zadanie będzie polegało na zakupie wiat o wymiarach 2,60m x 2,40m x 1,30m i zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.

  1. 4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów -Mirzec Podborki, wartość zadania 80 000 zł.

Zadanie obejmować będzie wykonanie nawierzchni tłuczniowej o szerokości 3 mb. (II etap) na długości 600mb. (całkowita długość drogi 1211 mb.).

Źródła finansowania pochodzić będą od samorządu województwa świętokrzyskiego w kwocie 40 000 zł, resztę stanowić będą dochody własne gminy w kwocie 40 000 zł.

  1. 5. Wykup działki pod potrzeby budowy Posterunku Policji w Mircu, wartość zadania 50 000 zł.

Źródła finansowania będą pochodzić ze środków własnych gminy.

  1. 6. Zakup programu płacowo kadrowego (Net), wartość zadania 20 000 zł.

Zadanie będzie polegało na zakupie programu dla 11 placówek oświatowych. Źródła finansowania będą pochodzić ze środków własnych gminy.

  1. 7. Wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy remizie OSP w Tychowie Starym, wartość zadania 72 053 zł.

Zadanie obejmować będzie roboty pomiarowe, podsypkę piaskową, podbudowę z kruszywa i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 8 cm – 405m².

Źródła finansowania pochodzić będą ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 36 026,50 zł., oraz środków własnych gminy w kwocie 36 026,50 zł.

  1. 8. Modernizacja placu koło budynku remizy OSP Ostrożanka, wartość zadania 44 961 zł.

Zadanie będzie polegało na zakupie paneli ogrodzeniowych 150mb, 60 szt. słupków ogrodzeniowych, bramy wjazdowej wraz z furtką oraz demontaż starego ogrodzenia. Plac zostanie wyłożony kostką brukową.

Źródła finansowania to środki funduszu sołeckiego w kwocie 22 480,54zł, oraz środki własne gminy w kwocie 22 480,46 zł.

  1. 9. Kompleksowa modernizacja sali i pomieszczeń w budynku OSP w Osinach, wartość zadania 72 000 zł.

Zadanie obejmować będzie malowanie ścian i sufitów – 500m², wymiana okien szt.5, wymiana drzwi -1 szt. malowanie lamperii, okładziny z płytek – 70m², wykonanie wylewki oraz ułożenia płytek ceramicznych 150m².

Źródła finansowania to środki funduszu sołeckiego w kwocie 36 026,50 zł, oraz środki własne gminy w kwocie 35 973,50 zł

10. Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Tychowie Nowym, wartość zadania 71 476 zł.

Zadanie będzie polegało na budowie drogi i parkingu z kostki brukowej - 320m², chodnika z kostki brukowej 80m². Zakres prac obejmie również sadzenie drzew i krzewów oraz remont ogrodzenia betonowego i drewnianego.

Źródła finansowania to środki funduszu sołeckiego w kwocie 35 738,29 zł oraz środki własne gminy w kwocie 35 737,71 zł.

11. Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Małyszynie, wartość zadania 72 053 zł.

Zadanie obejmie zakup paneli ogrodzeniowych 73mb, zakup słupków ogrodzeniowych 30szt., demontaż starego ogrodzenia, wyburzenie toalet zewnętrznych, wykonanie ogrodzenia z przęseł o dł. 154mb, zakup bramy wjazdowej z furtką.

Źródła finansowania to środki funduszu sołeckiego w kwocie 36 026,50 zł oraz środki własne gminy w kwocie 36 026,50 zł

12. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Mirzec Majorat, wartość zadania 72 000 zł.

Zadanie będzie polegało na budowie linii napowietrznej o długości 630m, zakupie 16 opraw LED 49W, 16 słupów oraz dokumentacji projektowej.

Źródła finansowania to środki pochodzące z funduszu sołeckiego w kwocie 36 026,50 zł oraz środki własne gminy w kwocie 35 973,50 zł

13. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tychów Stary przy drodze gminnej, wartość zadania 20 000 zł.

Zadanie obejmie wykonanie dokumentacji projektowej, zakup ok. 80m przewodu oświetleniowego, 2 słupów oraz 2 opraw LED. Źródła finansowania będą pochodzić ze środków własnych gminy.

14. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Poddąbrowa, wartość zadania 26 000 zł.

Zadanie obejmie wykonanie dokumentacji projektowej, zakup ok. 100m przewodu oświetleniowego, 3 słupy, 3 oprawy LED. Źródła finansowania będą pochodzić ze środków własnych gminy.

15. Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec, wartość zadania 175 000 zł.

Inwestycja obejmie dostosowanie pomieszczeń po byłym gimnazjum w Mircu na potrzeby utworzenia Klubu Seniora oraz zakup urządzeń do rehabilitacji.

Źródła finansowania to środki z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego Senior+  na lata 2015-2020,  kwota 140 000 zł oraz środki własne gminy w kwocie 35 000 zł.

16. Przebudowa drogi powiatowej Trębowiec Duży - Czerwona Mirzec, wartość zadania 200 000 zł.

Zadanie będzie polegało na wykonaniu nawierzchni tłuczniowej i asfaltowej na długości 480 mb.

Całkowity koszt zadania wyniesie 400 000,00 zł z tego udział gminy w kwocie 200 000 zł oraz powiatu starachowickiego w kwocie 200 000 zł.

  1. II. Zadania inwestycyjne wieloletnie.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec sięgacze, wartość zadania to 10 000 zł.

Realizacja tego zadania obejmuje lata 2016 – 2020 i będzie polegała na zakupie 27 studzienek z kręgów betonowych oraz budowę kanału sanitarnego o długości 328,5,mb. w miejscowościach Jagodne, Mirzec Korzonek, Mirzec Poduchowne, Mirzec Majorat, Trębowiec Mały, Osiny, Osiny Mokra Niwa.

Wartość kosztorysowa tej inwestycji wynosi 525 967 zł, w tym: nakłady poniesione do 2017 roku to kwota 47 047 zł, plan na 2018 rok to wydatki w kwocie 10 000 zł, plan na 2019 rok to100 000 zł, plan na 2020 rok to 368 920 zł.

Źródła finansowania będą pochodzić ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 381 582 zł, oraz środków własnych gminy w kwocie 144 385 zł.

2. Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka, wartość zadania 20 000 zł.

Zadanie to zostało zaplanowane na lata 2017 -2020 i będzie polegało na wykonaniu sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej na długości 2,83 km.

Wartość szacunkowa inwestycji to kwota 2 187 500 zł, natomiast nakłady poniesione do 2017 roku to kwota 42 312 zł. Plan na 2018 rok zakłada kwotę 20 000 zł, plan na 2019 rok kwotę 500 000 zł, plan na 2020 rok kwotę 1 625 188 zł.

Źródła finansowania to środki z budżetu Unii Europejskiej 1 650 000 zł oraz środki własne gminy w kwocie 537 500 zł.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny, wartość zadania 1 902 549 zł.

Realizacja inwestycji jest planowana w latach 2016 – 2018. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej o długości 3,2 km.

Wartość kosztorysowa tej inwestycji to kwota 2 128 112 zł, w tym w latach 2016 – 2017 została poniesiona kwota 225 563 zł. W 2018 roku zaplanowano kwotę 1 902 549 zł.

Źródła finansowania pochodzić będą ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 099 270 zł oraz środków własnych gminy w kwocie 1 028 842 zł

4. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – etap II, wartość zadania 20 000 zł.

Realizacja tej inwestycji obejmuje lata 2016-2020. Zakres rzeczowy będzie polegał na wykonaniu sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej na długości 2,26 km.

Wartość kosztorysowa tej inwestycji to kwota 3 922 299  zł, w tym nakłady poniesione do 2017 roku to kwota 67 585 zł, plan na 2018 rok zakłada kwotę 20 000 zł,  plan na 2019 rok zakłada kwotę 700 000 zł, plan na 2020 rok  to kwota  3 134 714 zł

Źródła finansowania będą pochodzić ze środków z budżetu Unii Europejskiej 2 940 000 zł oraz środków własnych gminy 982 299 zł

5. Przebudowa drogi gminnej Gadka kościół – Gadka szkoła, wartość zadania 135 000 zł.

Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2017 - 2018, nakłady poniesione w 2017 roku to kwota 1000zł, plan na 2018 rok przewiduje kwotę  135 000 zł. Źródła finansowania będą pochodzić ze środków własnych gminy w kwocie 136 000 zł.

6. Przebudowa drogi gminnej Poduchowne-Korzonek, wartość zadania 431 000 zł.

Realizacja inwestycji zaplanowana jest w latach 2017 – 2018, nakłady poniesione w 2017 roku to kwota 18 450 zł, plan na 2018 rok zakłada kwotę 431 000 zł.

Źródła finansowania będą pochodzić ze środków własnych gminy w kwocie 449 450 zł.

7. Rozbudowa drogi powiatowej Mirzec (Ogrody) Poddąbrowa – droga woj. nr 744, wartość zadania 135 000 zł.

Realizacja tej inwestycji jest wykonywana przez powiat starachowicki i zaplanowana w  latach 2015-2019. Wartość szacunkowa to kwota 1 679 100 zł.

Zadanie obejmie wykonanie w 2018 roku nakładki asfaltowej od Poddąbrowy do ul. Langiewicza, natomiast w 2019 roku od ul. Langiewicza do Malcówek.

Źródła finansowania będą pochodzić ze środków powiatu starachowickiego w kwocie 839 550 zł oraz ze środków gminy Mirzec w  kwocie 839 550 zł.

Udział gminy Mirzec w latach przewiduje plan na 2015 rok w kwocie 20 910 zł, plan na 2016 rok w kwocie 83 640 zł,  plan na 2017 rok  - 0 zł,  plan na 2018 rok w kwocie 135 000 zł,  plan na 2019 rok w kwocie 600 000 zł.

8. Przebudowa drogi powiatowej Tychów Nowy - Ostrożanka, wartość zadania 325 000 zł.

Realizacja tej inwestycji będzie wykonywana przez powiat starachowicki w 2018 roku. Wartość kosztorysowa to kwota 1 250 000 zł. Zadanie obejmować będzie wykonanie nakładki asfaltowej, chodników i odwodnienia.

Źródła finansowania będą pochodzić z dotacji z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej przewidzianych na lata 2016-2019 to kwota 625 000 zł, gmina Mirzec przeznaczy kwotę 325 000 zł, natomiast Powiat Starachowicki kwotę 300 000 zł.

9. Przebudowa drogi powiatowej Osiny Mokra Niwa - Trębowiec Duży dr. woj. świętokrzyskiego, wartość zadania 205 920 zł.

Realizacja inwestycji będzie wykonana przez Powiat Starachowicki w 2018 roku. Wartość kosztorysowa to kwota 792 000 zł. Zadanie będzie polegało na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,0 m, chodnika o szerokości 2,0m oraz systemu odwodnienia.

Źródła finansowania pochodzić będą z dotacji z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 396 000 zł, gmina Mirzec przeznaczy kwotę 205 920 zł, powiat starachowicki  kwotę 190 080 zł.

10. Rozwój e-usług w gminach Mirzec i Wąchock, wartość zadania 293 231 zł.

Realizacja inwestycji przewidziana jest w latach 2017-2019. Wartość kosztorysowa to kwota 840 031 zł, w tym: 2017 rok to kwota 4 500 zł, 2018 rok kwota 293 231 zł, 2019 rok kwota 542 300 zł.

Zadanie będzie polegało na wdrożeniu e-usług poprawieniu jakość i dostępność usług w urzędzie i jednostkach podległych.

Źródła finansowania pochodzić będą ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 710 201 zł oraz środków własnych gminy w kwocie 129 830 zł.

11. Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance, wartość zadania 240 000 zł.

Realizacja inwestycji zaplanowana jest w latach 2015 – 2019.

Wartość kosztorysowa to kwota 668 956 zł, w tym: plan 2015- 2017 rok to kwota 28 956 zł, plan 2018 rok to kwota 240 000 zł, plan 2019 rok to  kwota 400 000zł.

Źródła finansowania będą pochodzić ze środków własnych gminy w kwocie 668 956 zł.

Zadanie będzie polegało na przebudowie istniejącego budynku użyteczności publicznej w Ostrożance, remoncie sanitariatów, wymianie instalacji, wymianie podłóg oraz stolarki okiennej i drzwiowej.

12. Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne, wartość zadania  2 331 913 zł.

Realizacja inwestycji zaplanowana jest w latach 2016 – 2018.

Wartość kosztorysowa to kwota 2 586 198 zł, w tym: nakłady poniesione w 2016 i 2017 roku kwota 254 285 zł,  plan na 2018 rok to kwota 2 331 913 zł.

Źródła finansowania będą pochodzić ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 635 862 zł, oraz środków własnych gminy w kwocie 950 336 zł (w tym kredyt 585 000 zł).

Zakres rzeczowy obejmie:

1. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Gadce.

Zadanie będzie polegało na budowie boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej   o wym.42.5x27 m. i boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu o wym. 32x18 oraz bieżni czterotorowej o dł. 76,5 m ze skocznią, budowie ciągów pieszojezdnych do poszczególnych obiektów.

2. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Osinach.

Zadanie będzie polegało na budowie boiska do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej o wym. 60 x 31 m oraz boiska wielofunkcyjnego o wym. 31x 19m o nawierzchni z poliuretanu, budowie bieżni czterotorowej ze skocznią o dł. 68 mb. o nawierzchni z poliuretanu, ciągu pieszojezdnego  do poszczególnych obiektów.

3. Wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjum.

4. Remont hali sportowej przy Zespole Szkół w Mircu.

Zadanie będzie polegało na remoncie parteru szatni i pomieszczeń sanitarnych, doposażeniu w sprzęt sportowy i sanitarny, przebudowy wejścia na halę poprzez dobudowę z zewnątrz klatki schodowej w miejscu istniejącego balkonu.

13. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, wartość zadania 4 830 312 zł.

Realizacja inwestycji zaplanowana jest w latach 2012-2018. Zakres rzeczowy obejmie wykonanie termomodernizacji budynków oświatowych oraz urzędu gminy.

Nastąpi termomodernizacja tych obiektów poprzez docieplenie ścian, wymianę okien, kotłów CO, wymianę oświetlenia, zastosowanie ogniw fotowoltaicznych.

Wartość kosztorysowa tej inwestycji to kwota 5 098 276 zł, w tym nakłady poniesione do 2017 roku to kwota 267 964 zł, plan na 2018 rok przewiduje kwotę 4 830 312 zł.

Źródła finansowania będą pochodzić ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie  3 248 991 zł, oraz środków własnych gminy w kwocie  1 849 285 zł  (w tym kredyt 1 500 000 zł).

14. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec, wartość zadania 650 000 zł.

Realizacja inwestycji zaplanowana jest w latach 2017-2018. Zadanie będzie polegało na montażu u mieszkańców kolektorów słonecznych w ilości 24 szt. oraz ogniw fotowoltaicznych w ilości 41 szt.

Wartość szacunkowa zadania wynosi 679 308 zł, w tym nakłady poniesione w 2017 roku to kwota 19 308 zł, plan na 2018 rok to kwota 650 000 zł.

Źródła finansowania będą pochodzić ze środków własnych gminy w kwocie 19 308 zł, oraz wkład uczestników projektu w kwocie 650 000 zł

15. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej na odcinku Trębowiec Mały – droga wojewódzka 744 , wartość zadania 55 624 zł.

Realizacja inwestycji zaplanowana jest w latach 2017-2018. Zadanie będzie polegało na budowie linii napowietrznej długości 393m, zakupie 10 opraw LED 49W oraz 10 słupów.

Wartość kosztorysowa wynosi 60 731 zł, w tym nakłady poniesione w 2017 roku to kwota 5 107 zł, plan na 2018 rok kwota 55 624 zł

Źródła finansowania to środki Funduszu Sołeckiego w kwocie 32 919,46 zł oraz środki własne gminy w kwocie 27 811,54 zł.

16. Dobudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347021T Mirzec Podborki - Mirzec Majorat, wartość zadania 80 000 zł.

Realizacja inwestycji zaplanowana jest w latach 2017-2018. Zadanie będzie polegało na budowie linii napowietrznej i kablowej o długości 624,6m, zakupie 18 opraw LED oraz 18 słupów. Wartość kosztorysowa to kwota 87 995 zł, w tym nakłady poniesione w 2017 roku to kwota 7 995 zł, plan na 2018 rok to kwota 80 000 zł.

Źródła finansowania będą pochodzić z dochodów własnych gminy.

17. Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych, poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirzec, wartość zadania 1 040 768 zł.

Realizacja inwestycji zaplanowana jest w latach 2016 – 2018. Wartość kosztorysowa wynosi 1 131 669 zł, w tym nakłady poniesione do 2017 roku to kwota 90 901 zł, plan 2018 rok to kwota 1 040 768 zł.

Źródła finansowania pochodzić będą z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500 000 zł, środki własne gminy to kwota 631 669 zł (w tym kredyt 410 000 zł).

Zadanie obejmie wykonanie przebudowy budynku użyteczności publicznej w Tychowie Nowym (remiza), wymianę pokrycia dachowego, przebudowę pomieszczeń wewnętrznych, wymianie instalacji wewnętrznych, oraz doposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Mirzec.

18. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II, wartość zadania 65 500 zł.

Realizacja inwestycji zaplanowana jest w latach 2016-2022. Wartość kosztorysowa wynosi 6 349 095 zł, w tym nakłady poniesione do 2017 roku kwota 36 075 zł, plan na 2018 rok kwota 65 500 zł, plan na 2019 rok kwota 1 855 700 zł, plan na 2020 rok kwota 2 502 100 zł, plan na 2021 rok kwota 417 720 zł, plan na 2022 rok to kwota 1 472 000 zł.

Źródła finansowania będą pochodzić ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 885 907 zł oraz  środków własnych gminy w kwocie 2 463 188 zł.

Zadanie będzie polegało na budowie parkingu, drogi wokół zbiornika, budowie skateparku, placu zabaw, renowacji pomnika, zbiornika wodny, plaży, budowie ciągu pieszo-jezdnego, witacze, globusu granitowego, oświetlenia, monitoringu, wiaty handlowej, 2 szt. toalet publicznych.

19. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym,  wartość zadania 1 177 988 zł.

Realizacja inwestycji zaplanowana jest w latach 2015-2018. Zadanie obejmie wykonanie budowy sali gimnastycznej o kubaturze 5 820,2 m3, o powierzchni 772,03 m2.

Wartość kosztorysowa to kwota 1 906 777zł, w tym nakłady poniesione do 2016 roku to kwota 20 141 zł, nakłady do poniesienia w 2017 roku to kwota to 708 648 zł, plan na 2018 rok to kwota 1 177 988 zł.

Źródła finansowania będą pochodzić ze środków budżetu państwa w kwocie 800 000 zł, środków własnych gminy w kwocie 1 106 777 zł (w tym kredyt z roku 2017 kwota 163 329zł oraz planowany w 2018 roku kwota 500 000 zł).

20. Otwarta Strefa Aktywności na działce gminnej Mirzec Poddąbrowa to kwota 50 000 zł.

Realizacja inwestycji zaplanowana jest w latach 2017-2018.
Zadanie obejmie wykonanie budowy siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz zakupie plenerowych urządzeń.

Wartość szacunkowa to kwota 54 000 zł, w tym nakłady poniesione w 2017 roku w kwocie 4 000 zł, plan na 2018 rok to kwota 50 000 zł.

Źródła finansowania będą pochodzić z dotacji z budżetu państwa w kwocie 25 000 zł, oraz środków własnych gminy w kwocie 29 000 zł.

Ogółem  wydatki  majątkowe 15 115 720 zł.

W planie wydatków na 2018 rok zostały wyodrębnione wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wszystkie sołectwa z terenu gminy złożyły prawidłowe i w określonym terminie stosowne dokumenty.

Wartość realizowanych przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego na rok 2018  to kwota 328 849,90  zł, ponadto gmina na realizację tych przyjętych przedsięwzięć z dochodów własnych zwiększyła plan budżetu o kwotę 292 715,60 zł, dotyczy to przedsięwzięć realizowanych przez następujące sołectwa:  sołectwo Osiny - kwota 36 026,50 zł, sołectwo Mirzec I - kwota 36 026,50 zł, sołectwo Mirzec II - kwota 36 026,50 zł, sołectwo Ostrożanka - kwota 22 480,54 zł, sołectwo Tychów Stary – kwota 36 026,50 zł, sołectwo Małyszyn - kwota 36 026,50 zł, sołectwo Tychów Nowy - kwota 35 738,29 zł, sołectwo Trębowiec - kwota 27 812,46 zł.


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171 wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 marta.ziomek@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174 wanda.wegrzyn@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl