Poniedziałek, 20 sierpnia 2018
imieniny: Bernarda, Sobiesława, Samuela

Strona główna

Ogłoszenie Wójta Gminy Mirzec o wyłożeniu do publicznego wglądu "Studium zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec"

25.10.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Ogłoszenie wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko".

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405, z późn. zm) oraz Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XLII/273/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowej edycji "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec", zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko".

Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 26 września do 26 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, pokój nr 313 w godz. od 7.30 do 15.30 (w poniedziałki do 17.00) a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP ) - http://ugmirzec.sisco.info/.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium.

Uwagi do projektu studium oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia

17 listopada 2017r. do Wójta Gminy Mirzec na piśmie:

  • w sekretariacie Urzędu Gminy Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec,
  • drogą pocztową na adres Urząd Gminy Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec,
  • drogą elektroniczną na adres ug_mirzec@poczta.onet.pl lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP lub ustnie do protokołu.

Uwaga lub wniosek powinny zawierać: nazwisko, imię (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Mirzec.

Wójt Gminy Mirzec
Mirosław Seweryn

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171


Sekretarz gminy

Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jan Zawisza

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174

Adres Urzędu Gminy w Mircu

ug_mirzec@poczta.onet.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski - admin@
mirzec.pl