Środa, 20 czerwca 2018
imieniny: Bogny, Florentyny, Bożeny

Aktualności

Pół miliona zł dofinansowania na realizację projektu ,,Mirzec kulturą stoi…”

14.07.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Kultura

Gmina Mirzec jako jedna z trzech gmin województwa świętokrzyskiego została wyróżniona wśród 23 beneficjentów, których projekty zostały pozytywnie ocenione z zakresu kultury  w naborze konkursowym w ramach działania 4.4. RPOWŚ na lata 2014-2020.

 


Uroczystość podpisania preumowy odbyła się 30 czerwca br. w Dworku z Mirogonowic w Parku Etnograficznym w Tokarni. Wzięli w niej udział: wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, skarbik Wanda Węgrzyn oraz inspektor urzędu gminy Mirzec Paweł Lewkowicz, który w Tokarni omówił skrótowo cele i efekty atrakcyjnego projektu gminy Mirzec. Gospodarzem spotkania były władze urzędu marszałkowskiego z marszałkiem Adamem Jarubasem, członkiem zarządu województwa Markiem Szczepanikiem oraz dyrektor Departamentu Wdrażania EFRR Ireną Sochacką.

Głównym celem projektu „Mirzec kulturą stoi - dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirzec” jest zwiększenie dostępu do nowoczesnej infrastruktury kultury oraz rozszerzenie oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców z terenu gminy Mirzec oraz gmin ościennych w tym osób odwiedzających gminę. W ramach projektu ,,Mirzec kulturą stoi....” wykonane zostaną kompleksowe działania (prace budowlane, zakup wyposażenia, wydanie publikacji) zmierzające do całościowego rozwiązania problemu jakim jest niski poziom dostępności do zasobów kultury oraz niezadawalająca (mało atrakcyjna zwłaszcza dla osób młodych) oferta kulturalna na terenie gminy Mirzec.

Projekt zakłada następujące działania:
- przebudowę budynku wielofunkcyjnego w Tychowie Nowym na potrzeby utworzenia wielofunkcyjnego klubu wiejskiego ,,Niwy” (powstanie sali widowiskowo-koncertowej i sali tradycji oraz zakup wyposażenia);
- doposażenie Gminnej Biblioteki w Mircu (projektor multimedialny dla potrzeb kina plenerowego, e-boki );
- doposażenie Centrum Twórczości Ludowej w Osinach (nagłośnienie, oświetlenie kotara, podest);
- wyeksponowanie historii dziedzictwa kultury przemysłowej w tym:
- opracowanie i montaż ekspozycji wolnostojącej przedstawiającej historię dziedzictwa przemysłowego, górnictwa i hutnictwa na terenie gminy Mirzec;
- opracowanie i wydanie publikacji zwartej ,,Dziedzictwo kulturowe gminy Mirzec”.

Szacunkowa wartość inwestycji to ponad 1,1 mln zł z czego planowane dofinansowanie z UE wynieść może 500.000 zł. Wszystkie prace winny się zakończyć do 30 września 2018r.

W koncepcji projektowej czynny udział wzięli mieszkańcy sołectwa Tychów Nowy, którzy uczestniczyli w konsultacjach nt. aktualizacji "Planu odnowy miejscowości Tychów Nowy". Istotną rolę odegrały też grupy nieformalne z zespołem Tychowianie włącznie. To obrazuje spójność pomysłu i działań, i buduje zaufanie między administracją samorządową a lokalną, społeczności bowiem to władze samorządowe (wójt oraz rada gminy) budujące  infrastrukturę kultury w tym majątek, a mieszkańcy przy aktywnym udziale w konsultacjach mogą potem korzystać z powstałej infrastruktury, którą sami kreowali.

Dzięki realizacji projektu poprawi się atrakcyjność, jakość i zakres usług realizowanych przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec w zakresie obejmującym:
działalność w zakresie kultury
- organizację wydarzeń kulturalnych, w tym przeglądów zespółów folklorystycznych, koncertów, przedstawień teatralnych, wernisaży, spotkań autorskich, festiwali, plenerów,itp.;
- organizację przedsięwzięć o charakterze integracyjnym, w tym spotkań branżowych, środowiskowych z udziałem przedsiębiorców, artystów i twórców ludowych, kultury, naukowców, dzieci i młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
działalność w zakresie edukacji:
- organizację warsztatów i zajęć edukacyjnych: zajęć nt. historii i kultury regionu, zajęć muzycznych, komputerowych dla osób starszych itp.
działalność w zakresie turystyki
- udostępnienie ekspozycji przedstawiającej historię dziedzictwa przemysłowego, górnictwa i hutnictwa na terenie gminy Mirzec (szczególnie w obrębie pasa tychowskiego, rejonu Dziewiętniki, kopalni ,,Mikołaj" - pomnik przyrody, kopalni "Czerwona", "Kanał", "Płusy", "Irena" na obszarze Poddąbrowy; ukazanie obozowiska kultury świderskiej w Osinach Mokrej Niwie, czy w Tychowie Nowym – stanowisko przedstawiające okres wpływów rzymskich).

Projekt w istotny sposób wpłynie na wzrost zainteresowania kulturą, w wyniku realizacji inwestycji zwiększy się ilość osób biorących udział w wydarzeniach kulturalnych m.in. dzięki wprowadzeniu do kalendarza nowych ciekawych wydarzeń. Gmina planuje wprowadzić co najmniej 10 nowych wydarzeń kulturalnych (np. ponadregionalny przegląd zespołów folklorystycznych, dni mirzeckiej kultury). Dzięki nowym wydarzeniom na obszarze gminy będą powstawać nowe podmioty gospodarcze generujące nowe miejsca pracy. Projekt ,,Mirzec kulturą stoi…” wpłynie na podniesienie atrakcyjności nie tylko gminy Mirzec, ale również powiatu starachowickiego.

Tekst: Paweł Lewkowicz

Foto: Katarzyna Malesza
Urząd Gminy w Mircu                     
pon. 7.30-17.00
wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007

Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn  tel. (041) 27 67 171

Sekretarz gminy

Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jan Zawisza

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174

Adres Urzędu Gminy w Mircu

ug_mirzec@poczta.onet.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski - admin@
mirzec.pl