Środa, 20 czerwca 2018
imieniny: Bogny, Florentyny, Bożeny

Aktualności

Pieniądze na kanalizację

07.07.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Pod koniec czerwca br. wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnika gminy Wandy Węgrzyn podpisał w Kielcach dwie umowy z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Adamem Jarubasem i członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotrem Żołądkiem na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu „Gospodarki wodno-ściekowej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dzięki czemu gmina Mirzec  otrzyma ponad 1 mln 650 tys. zł dofinansowania na ten cel.

Na terenie gminy Mirzec będą realizowane dwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny” oraz „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec”. Łącznie otrzymane dofinansowanie na oba te zadania wynosi 1.653.785,00 zł.

Pierwsze zadanie zakłada budowę: sieci kanalizacji w Małyszynie Dolnym o długości 3,236 km; przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem, drogą dojazdową oraz wewnętrzną linią zasilającą i instalacją elektryczną. Wartość kosztorysowa zadania to 1.902.238,09 zł (roboty budowlane- 1.831.299,12 zł, nadzór inwestorski – 54.938,97 zł, dokumentacja projektowa – 16.000,00 zł), wartość otrzymanego dofinansowania to 1.210.394,00 zł w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Drugi projekt z tego samego poddziałania zakłada budowę 48 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach prywatnych na terenie gminy Mirzec. Będą to oczyszczalnie ścieków pracujące w technologii złoża biologicznego. Wartość kosztorysowa zadania to 857.097,36 zł (roboty budowlane - 823.761,00 zł, nadzór inwestorski – 24.712,83 zł, projekt budowlany – 8.623,53 zł), zaś otrzymane dofinansowanie  wynosi  443.391,00 zł.

W bieżącym miesiącu nastąpi otwarcie ofert przetargowych na realizację obu tych zadań.

Obie te inwestycje znacznie przyczynią się do poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Mirzec, poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska, poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby. W sferze społecznej podwyższy się standard i jakość życia mieszkańców gminy Mirzec, poprawią się warunki sanitarne i atrakcyjność naszej gminy.

Tekst i foto: Katarzyna Kąpała


Urząd Gminy w Mircu                     
pon. 7.30-17.00
wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007

Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn  tel. (041) 27 67 171

Sekretarz gminy

Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jan Zawisza

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174

Adres Urzędu Gminy w Mircu

ug_mirzec@poczta.onet.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski - admin@
mirzec.pl