Wtorek, 11 grudnia 2018
imieniny: Damazego, Waldemara, Artura

Aktualności

Projekt budżetu gminy Mirzec na 2017 rok

27.12.2016 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przedłożył Radzie Gminy w Mircu projekt budżetu gminy na 2017 rok. Projekt ten w dniach 16 i 19 grudnia br. był przedmiotem obrad stałych komisji rady i uzyskał na wszystkich posiedzeniach komisji pozytywne opinie. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2017 rok podejmie Rada Gminy w Mircu na sesji 28 grudnia 2016 r.

Projekt budżetu gminy Mirzec na 2017 rok.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przedłożył Radzie Gminy w Mircu projekt budżetu gminy na 2017 rok. Projekt ten w dniach 16 i 19 grudnia br. był przedmiotem obrad stałych komisji rady i uzyskał na wszystkich posiedzeniach komisji pozytywne opinie. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2017 rok podejmie Rada Gminy w Mircu na sesji w dniu 28 grudnia 2016 r.

Założenia przedłożonego projektu przedstawiają się następująco:

1. Prognozowane dochody budżetu gminy Mirzec stanowią kwotę 34 615 302 zł,  ich realizację przewiduje się z następujących źródeł:

1) subwencja z budżetu państwa na kwotę 13 461 691 zł,  co stanowi  38,89 % ogółu dochodów;

2) dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminie do wykonania w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, wychowawczych, administracji rządowej na kwotę 9 864 191 zł, co stanowi 28,50 % ogółu planu;

3) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 4 024 635 zł, co stanowi  11, 63 % ogółu planu;

4) pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, zwrotu funduszu sołeckiego, dotacji na usuwanie azbestu, na łączną kwotę 3 541 866 zł, co stanowi 10,23 %;

5)  dochody majątkowe do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych, na kwotę 3 722 919 zł, co stanowi 10,75 % ogółu planu dochodów gminy.

2. Planowane wydatki budżetu gminy Mirzec na 2017 rok to kwota 36 596 302 zł. , z tego:

Wydatki bieżące wynoszą 27 795 593 zł, co stanowi 75,95 %, natomiast wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą 8 799 709 zł, co stanowi ponad 24 % ogółu wydatków.

W planowanych wydatkach bieżących:

1) kwota 11 158 904 zł- to wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych, tj. szkół podstawowych,  gimnazjum,  przedszkoli, co stanowi  ponad 40 %  planu wydatków bieżących;

2) kwota 10 179 508 zł przeznaczona jest na pomoc społeczną, świadczenia rodzinne i program 500+, co stanowi ponad 36 % planu wydatków bieżących;

3) kwota 3 494 247 zł- wydatki związane z utrzymaniem administracji  publicznej  (urząd gminy, rada gminy, promocja), co stanowi  ponad 12 %  planu wydatków bieżących;

4) kwota 2 962 934 zł- to wydatki na pozostałą działalność, co stanowi ponad 10 %  planu  wydatków bieżących, w zakres wchodzą m.in.: bieżące utrzymanie dróg, ochotniczych straży pożarnych, gospodarki komunalnej  i ochrony środowiska.

3. W zakresie  planu wydatków inwestycyjnych  zaplanowano do realizacji  33  zadania.

W zakresie wydatków  majątkowych na rok 2017  zostały  zaplanowane następujące zadania:

I.  Zadania inwestycyjne roczne.

1) budowa chodnika przy drodze gminnej Mirzec –Poduchowne od drogi nr 744 do istniejącego chodnika , kwota 58 617 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie chodnika o długości 118 mb, szerokości 1,5 mb.

- źródła finansowania:

środki własne gminy - 29 308,10 zł,

środki funduszu sołeckiego-  29 308,90 zł,

2) przebudowa drogi gminnej 347029T Ostrożanka do młyna – II etap-  36 636 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę drogi o nawierzchni bitumicznej, długości  180 mb.

- źródło finansowania:

środki własne gminy -18 317,94 zł.

środki funduszu sołeckiego 18 318,06 zł.

3) wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Tychowie Starym na działce nr 356 o długości 200mb- 58 617 zł. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nakładki asfaltowej o dł. 200 mb., szerokości 3,5,mb.

- źródła  finansowania:

środki własne gminy- 29 308,10 zł.

środki funduszu sołeckiego - 29 308,90 zł.

4) wykonanie poszerzenia jezdni na drodze gminnej nr 347006T  Poduchowne – Korzonek na długości 247 mb- 26 000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje poszerzenie drogi o 0,5 mb. z montażem krawężników i wykonaniem poboczy.

- źródła finansowania: środki własne gminy

5) przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  Mirzec Podkowalów -Mirzec Podborki  - 80 000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie nawierzchni tłuczniowej o szerokości 3 mb na długości 600mb- I etap (całkowita długość drogi 1211 mb

-źródła finansowania:

Samorząd Województwa -40 000 zł.

dochody własne gminy- 40 000 zł.

6) wykonanie altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy remizie OSP w Gadce - 29 309 zł.

- zakres rzeczowy obejmuje wykonanie altany drewnianej o wym. 4,25x 8 mb., ułożenie kostki, zakup stołu i ławek, wykonanie paleniska.

-źródła finansowania: środki funduszu sołeckiego

7) budowa siłowni zewnętrznej obok placu zabaw na terenie podstawowej w Jagodnem- 22 070 zł.

- źródła finansowania: środki funduszu sołeckiego

8) budowa siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie placu szkolnego w Tychowie Nowym- 29 309 zł.

- źródła finansowania: środki funduszu sołeckiego

9) wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi gminnej Nr 347005T w Trębowcu-8 000 zł.

-źródła finansowania: środki funduszu sołeckiego

10) budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na odcinku Osiny – Osiny Majorat w kierunku Wierzbicy- 58 617 zł. Zakres rzeczowy obejmuje montaż 18 słupów i opraw oświetleniowych na długości 669 mb.

-źródła finansowania:

środki Funduszu Sołeckiego- 29 308,90 zł.

środki własne gminy- 29 308,10 zł.

11) budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 0568Tna odcinku od Małyszyna Górnego do Małyszyna Dolnego - 58 617 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje montaż 18 słupów i opraw oświetleniowych na długości 685 mb.

- źródła finansowania :

środki Funduszu Gminy- 29 308, 90 zł.

środki własne gminy - 29 308,10 zł.

12) zagospodarowanie działki gminnej nr 381/2 – łącznik Mirzec, ul. Langiewicza – Mirzec Poddąbrowa  - 58 617 zł. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie wiaty biesiadnej o pow. 50 m2, ułożenie kostki brukowej 70 m2, wykonanie ogrodzenia z siatki na długości 316 mb. ( brama,  furtka),zakup ławek i stołów.

- źródła finansowania:

środki Funduszu Sołeckiego- 29 308,90 zł.

środki własne gminy - 29 308,10 zł.

13) zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ostrożanka- 150 000 zł.

14) dobudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347021T Mirzec Podborki –Mirzec  Majorat (długość ok. 650m.) – wykonanie dokumentacji projektowej -16 000 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej.

- źródła finansowania :

środki własne gminy- 16 000 zł.

15) przebudowa drogi powiatowej nr 0569T Trębowiec Duży – Czerwona – Mirzec- 200 000 zł. Łączne nakłady to kwota 400 000 zł, z tego udział gminy - 200 000 zł, udział powiatu starachowickiego- 200 000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie nawierzchni tłuczniowej i asfaltowej na długości 480 mb.

II. Zadania inwestycyjne wieloletnie.

1) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie  gminy Mirzec - 400 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2016-2018.

Wartość kosztorysowa tej inwestycji - 792 623 zł,

w tym:

- 2016 rok- 8 623 zł.

- plan na 2017 rok - 400 000 zł.

- plan na 2018 rok - 384 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej - 499 000 zł,

-  środki własne gminy - 293 623 zł.

Zakres rzeczowy:

- wykonanie 51 szt.przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (Mirzec Czerwona 18 szt., Mirzec Podkowalów 7 szt.  Mirzec ul. Langiewicza 15 szt., Mirzec Majorat 7 szt. Mirzec Ogrody 3 szt., Mirzec Stary 1 szt.)

2) Budowa kanalizacji sanitarnej i grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny-210 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2016 –

-zakres rzeczowy: budowa sieć kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej o długości 3,2 km.

Wartość kosztorysowa tej inwestycji  to 2 279 680 zł, w tym:

- 2016 rok- 19 680 zł.

- plan na 2017 rok -210 000 zł.

- plan na 2018 rok- 2 050 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej  - 1 438 000  zł.

- środki własne gminy- 841 680 zł

3) budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec sięgacze- 478 920 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2016 - 2017

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie 27 studzienek z kręgów betonowych, kanał sanitarny o długości 328,5,mb w miejscowościach Jagodne, Mirzec-Korzonek, Mirzec- Poduchowne, Mirzec Majorat, Trębowiec Mały, Osiny , Osiny Mora Niwa.

Wartość kosztorysowa tej inwestycji wynosi- 506 868 zł, w tym:

- nakłady poniesione do 2016 roku -  27 948  zł.

- plan na 2017 rok- 478 920 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej- 335 000 zł.

- środki własne gminy - 171 868 zł.

4) budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości - 50 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2017 -2019.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej na długości 2,83 km.

Wartość szacunkowa tej inwestycji  to kwota 2 187 500 zł, w tym:

- plan na 2017 rok  - 50 000 zł.

- plan na 2018 rok - 500 000 zł.

- plan na 2019 rok  - 1 637 500 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej -1 500 000 zł.

- środki własne gminy -  687 500 zł.

5) budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznejw miejscowości Osiny – etap II 10 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2016- 2019

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej na długości 2,26 km,

Wartość kosztorysowa  tej inwestycji  to kwota  2 763 284  zł, w tym:

- nakłady poniesione w 2016 roku - 13 284 zł.

- plan na 2017 rok - 10 000 zł.

- plan na 2018 rok - 825 000 zł.

- plan na 2019 rok- 1 915 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej- 1 920 000 zł.

- środki własne gminy- 843 284 zł.

6) termomodernizacja budynków  użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii- 550 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2012-2020

Zakres rzeczowy: termomodernizacja obejmuje budynki oświatowe, urząd gminy poprzez docieplenie ścian, wymianę okien, kotłów CO, wymianę oświetlenia, zastosowanie ogniw fotowoltaicznych.

Wartość szacunkowa tej inwestycji to kwota  5 798 989 zł.

- nakłady poniesione do 2016 roku -198 989 zł.

- plan na 2017 rok-  550 000 zł.

- plan na 2018 rok - 1 300 000 zł.

- plan na 2019 rok-  2 100 000 zł.

- plan na 2020 rok  1 650 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej - 4 753 000 zł.

- środki własne gminy - 1 045 989 zł.

7) budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie - 709 380 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2015-2018.

Zakres rzeczowy obejmuje budowę sali gimnastycznej o kubaturze 5 820,2 m3, o powierzchni 772,03 m2.

Wartość kosztorysowa - 1 620 049 zł, w tym:

- nakłady poniesione do 2016 roku - 20 141 zł.

- plan na 2017 rok - 709 380 zł.

- plan na 2018 rok - 890 528 zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa - 800 000 zł.

- środki własne gminy - 820 049 zł. ( w tym kredyt 163 329 zł.)

8) Zintegrowana rewitalizacja  centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji- 140 000 zł.

Realizacja inwestycji  w latach 2016-2020.

Wartość kosztorysowa - 3 553 865 zł, w tym:

- nakłady poniesione w 2016 roku - 28 800 zł.

-  plan na 2017 rok- 140 000 zł.

- plan na 2018 rok - 1 779 884 zł.

- plan na 2019 rok - 1 005 181 zł.

- plan na 2020 rok - 600 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej - 2 980 000 zł,

- środki własne gminy - 573 865 zł.

Zakres rzeczowy obejmuje :

▪ powstanie strefy turystyki: rewitalizacja zatoki autobusowej m.in. polegająca na modernizacji chodnika, instalacji miejsc obsługi rowerzystów, ławek drewnianych, tablic turystycznych, wykonanie wiat handlowych, globusów, oświetlenia oraz zegara solarnego, modernizacja zieleni. Ponadto wykonanie elewacji OSP, renowacji  terenu wokół pomnika  ofiar II wojny światowej, zagospodarowanie terenu pod szalet publiczny.

▪powstanie strefy relaksu: budowa zbiornika wodnego ( o funkcji rekreacyjnej i kąpieliskowej), wykonanie oświetlenia, chodnika, drogi wokół zbiornika, ciągu pieszo jezdnego, parkingu, zwiększenie bezpieczeństwa poprzez monitoring.

▪powstanie strefy aktywności: powstanie siłowni plenerowej (miejsca do aktywnego wypoczynku- ścieżka zdrowia), instalacja zestawu ćwiczeń, wykonanie elementów małej architektury (ławki, kosze, wiaty, ciągi piesze, alejki spacerowe, oświetlenie), budowa skate - parku, ścianki łukowej oraz tarasu widokowego ze ścianką  wspinaczkową.

▪ odżycie terenu wokół przedszkola w centrum Mirca: powstanie linowego placu zabaw dla dzieci, wykonanie oszklonej altany, zagospodarowanie terenu wokół przedszkola.

9) przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny etap II- 1 620 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2016-2017.

Zakres rzeczowy obejmuje poszerzenie nawierzchni asfaltowej, wykonanie odwodnienia, wykonanie rowu krytego i otwartego, studni kanalizacji deszczowej, chodnika z kostki betonowej, nakładki asfaltowej na długości 998 m. szerokości 5,5,m.

Wartość  kosztorysowa tej inwestycji to 1 635 000 zł, w tym:

-  plan na 2016 rok - 15 000 zł.

- plan na 2017 rok-  1 620 000 zł.

Źródła finansowania:

-  Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019- 803 329 zł.

- środki własne gminy - 831 671 zł ( w tym kredyt 816 671 zł.)

10) rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej, sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne  - 1 820 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2016 – 2018

Wartość kosztorysowo/szacunkowa    2 185 080 zł, w tym:

- plan 2016 rok - 50 080 zł.

- plan 2017 rok - 1 820 000 zł.

- plan 2018 rok-  315 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej -  1 812 000 zł.

- środki własne gminy- 513 080 zł.

Zakres rzeczowy:

1. Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Gadce  o wartości  819 680 zł., w tym plan na 2017 rok- 800 000 zł. Zakres rzeczowy: budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej  o wym. 42.5x27 m. i boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu o wym. 32x18 oraz bieżni czterotorowej o dł. 76,5 m ze skocznią, budowa parkingu na 30 miejsc, monitoring, budowa ciągów pieszo-jezdnych do poszczególnych obiektów

2. Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Osinach o wartości 880 910 zł., w tym plan na 2017 rok - 860 000 zł. Zakres rzeczowy: budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej o wym. 60 x 31 m oraz boiska wielofunkcyjnego o wym. 31x 19m o nawierzchni         z poliuretanu, bieżnia czterotorowa ze skocznią o dł. 68 mb. nawierzchnia

z poliuretanu, ciągi pieszojezdne  do poszczególnych obiektów.

3. Wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne szkół podstawowych  i gimnazjum  o wartości 169 490 zł., w tym plan na 2017 rok-160 000 zł.

4. Remont hali sportowej przy Zespole Szkół w Mircu  o wartości 315 000 zł. realizacja w 2018 roku. Zakres rzeczowy: remont parteru -  szatni i pomieszczeń sanitarnych, doposażenie w sprzęt sportowy i sanitarny, przebudowa wejścia na halę poprzez dobudowę z zewnątrz klatki schodowej w miejscu  istniejącego balkonu, budowa bieżni  z nawierzchnią poliuretanową i ciągu pieszego do wejścia na halę od strony parkingu szkoły.

11) Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych, poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirzec- 200 000 zł.

Realizacja inwestycji  w latach 2016 – 2018

Wartość kosztorysowa-  965 391 zł, w tym:

- plan 2016 rok  - 15 498 zł.

- plan 2017 rok  - 200 000 zł.

- plan 2018 rok - 749 893 zł

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej           500 000 zł.

- środki własne gminy                                   465 391 zł.

Zakres rzeczowy: przebudowa budynku użyteczności publicznej w Tychowie Nowym (remiza) obejmująca rozbudowę garażu, wymianę pokrycia dachowego, przebudowę pomieszczeń wewnętrznych, adaptacja pomieszczenia na kotłownię gazową, wymiana instalacji wewnętrznych,  oraz doposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Mirzec.

12) umacnianie tożsamości i funkcjonalności wsi Ostrożanka wskutek kompleksowego zagospodarowania obiektu pełniącego funkcje publiczne na cele związane z rozwojem turystyczno-rekreacyjnym i kulturowym  - 200 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2015 – 2018.

Wartość kosztorysowa  - 648 956 zł, w tym:

- plan 2015- 16 rok-  48 956 zł.

- plan 2017 rok - 200 000 zł.

- plan 2018 rok-  400 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej -200 000 zł.

- środki własne gminy- 448 956 zł.

Zakres rzeczowy: przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej w Ostrożance z budową nowej klatki schodowej wraz z windą, remont sanitariatów, wymiana podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej.

13) przebudowa drogi gminnej Nr 347033T Gadka – Kościół – Gadka Szkoła- 150 000 zł.

Wartość kosztorysowa   169 065 zł.

Realizacja inwestycji 2016-2017r.

Źródła finansowania-  środki własne gminy.

Zakres rzeczowy: przebudowa drogi na długości 166 mb., wykonanie przebudowy – przełożenia  kabla energetycznego, na odcinku 100 mb. wykonanie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej na długości 166 mb.

14) przebudowa drogi gminnej Nr 347015T Jagodne – Stara Wieś - 200 000 zł.

Realizacja inwestycji 2016-2017

Wartość kosztorysowa  203 000 zł.

Źródło finansowania - środki własne gminy.

Zakres rzeczowy: przebudowa drogi na długości 321.5 mb., wykonanie nawierzchni tłuczniowej oraz nawierzchni bitumicznej, wykonanie  remontu przepustu.

15) przebudowa budynku OSP w Jagodnem- wykonanie sanitariatów i systemu CO                                                                                                                  50 000 zł.

Realizacja inwestycji  w latach 2016-2017.

Wartość kosztorysowa  - 60 000 zł, w tym:

- plan na 2016 rok- 10 000 zł.

- plan na 2017 rok -50 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki samorządu województwa - 20 000 zł.

- środki własne gminy - 30 000 zł.

Zakres rzeczowy:  wykonanie łazienki i przebudowa CO.

16) przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec (Ogrody)- Poddąbrowa – droga woj. nr 744 -  135 000 zł.

Realizacja inwestycji przez powiat starachowicki w latach 2015-2018.

Wartość szacunkowa to kwota-  1 679 100 zł. (

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nakładki asfaltowej od Poddąbrowy do Langiewicza

Źródła finansowania:

- powiat starachowicki - 839 550 zł.

- gmina Mirzec - 839 550 zł, w tym udział gminy Mirzec w latach:

- plan 2015 rok -20 910 zł.

- plan 2016 rok - 83 640 zł.

- plan 2017 rok  - 135 000 zł.

- plan 2018 rok  -  600 000 zł. (przebudowa na odcinku  ul. Langiewicza-Malcówki).

17) przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny-Mokre Niwy- Trębowiec Duży gr. woj. świętokrzyskiego - 936 000 zł.

Realizacja inwestycji przez powiat starachowicki w latach 2016 – 2017. Udział gminy Mirzec wynosi 26 % wartości inwestycji, czyli 1 574 227 zł.

Nakłady poniesione  2016 roku to kwota 638 227 zł, natomiast plan na 2017 rok  936 000 zł.

Udział powiatu wynosi 24 % wartości inwestycji, natomiast 50 % to środki z budżetu państwa z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

18) budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym - 50 000 zł.

Ponadto w Wieloletniej prognozie finansowej gminy Mirzec na lata następne  zaplanowano do realizacji  zadania:

  1. Przebudowa drogi powiatowej  w miejscowości Jagodne na  kwotę 676 000 zł, realizacja w 2018 roku.
  2. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Tychów Nowy  na  kwotę 857 153 zł, realizacja w latach 2018- 2019.
    1. Przebudowa drogi powiatowej  na odcinku Mirzec ul. Langiewicza- Malcówki na kwotę 600 000 zł, realizacja 2018 rok.
    2. Przebudowa drogi gminnej Ostrożanka – Krzewa na  kwotę 240 000 zł, realizacja 2018  rok.
    3. Przebudowa drogi gminnej Mirzec Korzonek – Mirzec  Podkowalów  na  kwotę 240 000 zł, realizacja 2019 rok.
    4. Dotacja dla ośrodka Zdrowia   w Mircu   na  kwotę 100 000 zł, realizacja w 2018 roku, z przeznaczeniem na modernizację budynku ośrodka.

 

 

 

 


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171


Sekretarz gminy

Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174

Adres Urzędu Gminy w Mircu

ug_mirzec@poczta.onet.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski - admin@
mirzec.pl